? ??????????????????? ????Easy Install Instructions:???1. Copy the Code??2. Log in to your Blogger account
and go to "Manage Layout" from the Blogger Dashboard??3. Click on the "Edit HTML" tab.??4. Delete the code already in the "Edit Template" box and paste the new code in.??5. Click "S BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS ?

Tuesday, December 1, 2009

TUGASAN 1 - ULASAN BUKU

TAJUK BUKU : DOING ACTION RESEARCH IN EARLY CHILDHOOD STUDIES (A STEP BY STEP GUIDE)

PENGARANG : GLENDA MAC NAUGHTON AND PATRICK HUGHES

TERBITAN : THE MC GRAW HILLS COMPANIES, 2009


MAKSUD KAJIAN TINDAKAN


Kajian tindakan adalah satu proses kitaran kita BERFIKIR - LAKUKAN - BERFIKIR semula untuk mengkaji dan mencipta perubahan. Kita berfikir tentang apa yang telah kita lakukan sekarang, kemudian kita lakukan sesuatu perubahan atas apa yang kita sedang laksanakan dan akhir sekali kita akan berfikir kembali tentang perkara yang telah dilakukan dan apakah kesan-kesannya.

Apa yang kita fikir berkaitan dengan apa yang kita amalkan dan akan membentuk amalan kita, dan apa yang kita amalkan akan membentuk pemikiran kita pada masa hadapan. Pengkaji tindakan melihat ini sebagai proses kitaran berfikir – lakukan – berfikir. Kajian tindakan bisanya bermula daripada satu harapan, keinginan dan impian untuk mencipta perubahan ke arah yang lebih baik.


TUJUAN / MENGAPA MELAKUKAN KAJIAN TINDAKAN

1) Pengkaji menjalankan kajian tindakan dalam pembelajaran awal kanak-kanak kerana pengkaji memiliki harapan, impian dan juga keinginan untuk meningkatkan cara hidup kanak-kanak, ibu bapa dan juga rakan sekerja mereka
2) Untuk menggalakkan, membolehkan dan memberikan inspirasi kepada individu yang terlibat di dalam pembelajaran awal kanak-kanak supaya menggunakan kajian tindakan untuk mencipta keprofessionalan dan perubahan sosial di dalam bidang mereka.
3) Untuk berkongsi kajian tindakan yang telah dijalankan tersebut dengan orang lain yang terlibat dalam bidang yang sama.
4)Untuk mencari penyelesaian terhadap sesuatu permasalahan yang berlaku.


BILA KAJIAN TINDAKAN INI DILAKUKAN?

• Apabila sesuatu permasalahan atau kelemahan telah dapat dikenalpasti
• Apabila terdapat pendekatan baru yang ingin dilakukan terhadap sistem sedia ada.


DI MANA GURU MENJALANKAN KAJIAN TINDAKAN
• Di dalam bilik darjah
• Di sekolah atau universiti

BAGAIMANA KAJIAN TINDAKAN DILAKUKAN?

Berdasarkan buku yang dibaca, pengkaji membuat kajian tindakan dengan melalui 4 kitaran (Fasa 1 hingga 4) seperti berikut:


FASA 1 : MEMILIH UNTUK BERUBAH

1) PEMILIHAN TOPIK

• Menentukan topik untuk kajian tindakan yang hendak kita jalankan.
• Contoh topic adalah penglibatan pelajar dalam proses pembelajaran, suara/ pendapat pelajar dalam kurikulum, anti-bias kurikulum.
• 4 ciri yang perlu dititikberatkan dalam penentuan pemilihan topik adalah seperti berikut:
a) Pengkaji berniat untuk meningkatkan atau merubah sesuatu keadaan
b) Meningkatkan amalan sosial – dengan menemui kaedah atau teknik terbaru.
c) Cipta sesuatu ilmu pengetahuan yang baru tentang sesuatu amalan sosial
d) Mengekalkan kerelevanan sesuatu perkara.


2) BERTANYA SOALAN (Isu/ Persoalan) - Memikirkan tentang persoalan kajianFASA 2 : MERANCANG UNTUK BERUBAH

3) MEMENUHI KELUARGA KAJIAN TINDAKAN

• Keluarga kajian tindakan menggambarkan hubungan antara perbezaan hasil dari refleksi –perkaitan – dan pendekatan kajian tindakan.
• 2 branch – kajian tindakan untuk perubahan professional
- kajian tindakan untuk perubahan sosial
• Pendekatan yang berbeza digunakan pada tempat dan masa yang berbeza

4) LAKUKAN LITERATURE REVIEW

Belajar dengan lebih mendalam tentang topik kajian dengan merujuk kepada kajian-kajian lepas yang yang telah dijalankan oleh pengkaji lepas.
Beberapa perkara yang perlu diambilkira dalam memilih kajian ke perpustakaan adalah seperti berikut:
a) hadkan tempoh masa kajian – contohnya; ambil dalam tempoh 2 tahun yang lepas
b) hadkan jenis kajian ke perpustakaan – contoh; Cuma ambil artikel asal yang didownload dari internet.
c) Hadkan jenis pembelajaran – Cuma cari kajian tindakan berkaitan pelajar, guru dll
d) Hadkan perspektif teoritikal – Cuma cari kajian yang berasaskan teori social, teori perspektif gender


5) TANGGUNGJAWAB ETIKA

4 prinsip etika yang boleh membantu melaksanakan kajian :

* cari dan ikut etika yang sesuai untuk mengkaji di dalam "kawasan" kita
* kurangkan keburukan dan tingkatkan kebaikan
* dalami tentang maklumat penting dan masukkan di dalam kajian tersebut
* kekalkan keadaan asal dan elakkan maklumat yang tanpa kebenaran


6) REFLEKSI DAN KRITIKAL REFLEKSI

* Pengkaji akan melakukan refleksi apabila beliau merasa terdapat kekurangan/ masalah/ perasaan ingin tahu terhadap sesuatu.

* Berfikir tentang apa yang telah kita dilakukan pada masa lepas dan dan apa yangsedang kita lakukan pada hari ini untuk tujuan memperbaikinya dan membuat pembaharuan.


7) PEMETAAN PRAKTIKAL

Adalah lebih fokus kepada soalan kajian, teknik dan sumber. Contoh kajian adalah untuk mengkaji hubungan murid lelaki di dalam pembelajaran pra-sekolah. Oleh itu pemetaan praktikal adalah dengan memikirkan sumber praktikal yang perlu diubah iaitu bagaimana mereka bekerjasama dengan murid lelaki di dalam program pra-sekolah.


8) MERANCANG KAJIAN SUPAYA TELITI DAN KESAHAN

Kajian yang teliti dan sah boleh mengukur dan mengadili kualiti dan ketulenan sesuatu kajian tersebut dan hasil pencarian kajian tersebut


FASA 3 : MENCIPTA PERUBAHAN

9) MEMBENTUK KUMPULAN KAJIAN TINDAKAN

Kolaborasi di dalam kumpulan kajian tindakan sangat membantu sesuatu kajian.
Kolaborasi akan memberikan dorongan, galakan dan inspirasi di dalam pemikiran dan kelakuan. Para pengkaji mampu menggabungkan kemahiran, semangat, keinginan dan juga komitmen antara pengkaji.


10) MENDAPATKAN DATA ASAS

* Data-data yang penting perlu diperolehi untuk dijadikan bukti dan akan menghasilkan kesimpulan di akhir kajian.

*Data boleh berbentuk kualitatif ataupun kuantitatif.

*Sumber data di peroleh melalui :
- pemerhatian
-interview
-data dari contoh hasil kerja
-portfolio dan gabung semua atau sebahagian daripadanya.


individu yang terlibat dalam pengumpulan data:
- guru
- kanak-kanak
- ibu bapa
- rakan sebaya dan lain-lain.


Tempat kumpul data
- kelas
- rumah
- kawasan komuniti


Cara mendokumentasikan data :

- Nota bertulis
- kamera termasuk kamera handphone
- rekod audio
-rekod video
-persembahan/ pembentangan peserta
- contoh kerja
- jurnal peserta.11) CIPTA PERUBAHAN DAN KUMPUL DATA TENTANG KESANNYA


* perubahan yang dilakukan biasanya akan memberikan kesan samada positif ataupun negatif.
* kumpul maklumat mengenai kesan-kesannya dan lakukan analisis terhadap kesan tersebut


12) ANALISIS DATA

4 bentuk menganalisis data :

- menyusun data untuk analisis
- mengkod data
- tapis data
- menganalisis data dan mempamerkan hasil keputusan


13) MENDALAMI SECARA KESELURUHAN DATA TERSEBUT

4 teknik :

- lakukan refleksi
- kritikal refleksi
- merujuk kepada kajian yang lepas
- fokus kepada maklumat utama sahaja14) PILIH TOPIK/ ISU BARU UNTUK DIUBAH YANG BOLEH MEMBANTU UNTUK KAJIAN YANG SETERUSNYA ( KEMBALI KEPADA FASA 1 ATAU PINDAH KE FASA 4)FASA 4 : BERKONGSI HASIL KAJIAN

15) MEMBUAT KESIMPULAN DARIPADA ANALISIS DATA

* Kita akan membuat kesimpulan daripada analisis ke atas data yang telah dilakukan.
* Seterusnya, kita akan membuat keputusan/ kesimpulan apakah hasil kajian kita.
* Apakah pembaharuan / perubahan yang berlaku bermula dari mula kajian dijalankan.
* terangkan kenapa berlakunya perubahan dan akhir sekali adalah apa yang dipelajari daripada kesan yang wujud.


16) BERKONGSI PENGETAHUAN MENGENAI PROJEK ANDA

• Laporan projek secara formal
• Artikel akademik
• Bab dalam buku
• Artikel dalam majalah
• paparan dalam website (blog)
• Pembentangan formal seperti di persidangan
• Pembentangan tidak formal – kepada rakan-rakan dan keluarga